වර්ණවත් ජීවිතය

යුක්සින් රයිට් යනු චීනයේ නිෂ්පාදිත විගණන සැපයුම්කරුවෙකි. 2016 දී අධීක්ෂණ පරීක්ෂක එස්.ජී.එස් විසින් විගණනය කරන ලද වෙබ් අඩවියේ ඇත. අප තක්සේරු කර සම්මත GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015 විෂය පථයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල බව සොයාගෙන ඇත. 2016 දී ලෝහ කොටස් සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම. චීන රජය විසින් නිකුත් කරන ලද ආනයන හා අපනයන බලපත්‍රය සමඟ ස්වයං කළමනාකරණ ආනයන හා අපනයන අයිතිය අපට ඇත.

gr
sdv
qwe
ge
czx
daw